Vehbi Coşkun

Vali Erkaya Yırık ve Sivrice İlçemiz

Vehbi Coşkun

Uzun bir süre gündemde kalan “Elazığ’ın İlçeleri”ne yönelik yazı dizimiz devam ederken, önemli bir gelişme oldu ve Sivriceliler Derneği Başkanı ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Elazığ Valisi Erkaya YIRIK’ı makamında ziyâret ederek Sivrice İlçesi’ne ilişkin bir brifing verdiler…

***

Sivriceliler Derneği, mevcut Başkan Çetin ÖZMEN’in yanı sıra Kurucu Başkan Eğitimci Ali KOÇ ile sonraki dönem Başkanı Eğitimci Hadi ÖNAL ve toplumun çeşitli katmanlarını temsil eden seçkin yönetim kurulu üyeleriyle ve özellikle faaliyetleriyle farkını her fırsatta ortaya koyan bir STK olmuştur.

Daha önce uzun ve zorlu bir araştırma ve çalışma neticesinde köylerinden en ücra mezrasına varıncaya dek adım adım dolaşarak kaleme aldıkları ve fotoğraflarla görüntüleyerek vücuda getirdikleri kaynak kitap mâhiyetindeki “Hazar’dan Fırat’a Sivrice” isimli eserleriyle, ilçelerinin tanıtımını bizzât yapan Eğitimci Hadi ÖNAL ile Ali KOÇ, eserin tüm haklarının “Sivriceliler Derneği’ne devriyle de örnek gösterilecek ve imrenilecek bir icraata da birlikte imza atmışlardır.
Başkanlık görevlerini dönüşümlü olarak ifa eden yönetim kurulu üyeleri, kelimenin tam anlamıyla “bayrak” devriyle hizmet yarışını sürdürüp, tekrar yönetimde yer almak suretiyle tecrübeleriyle Sivriceliler Derneği’nin hizmet alanında avantaj kazanmasını da sağlamış oluyorlar…

***

İşte ilçelerinin her türlü meselesine vâkıf olan Sivriceliler Derneği heyetinin, Elazığ’ın yeni Valisi Erkaya YIRIK’ı ziyâreti dolayısıyla hazırlanan brifing dosyasında; “Deprem ve Riskli Alan’da Yeni Yapılaşma”  ile “Sivrice’nin Sorunları ve Çözümüne Katkı Sağlayacak Öneriler” başlıkları altında iki bölüm hâlinde toplanmış çok önemli konular vardı…

Önce iki genel başlık altındaki konular ve sorunlar ile çözüm önerilerine bakalım, sonra da Vali Erkaya YIRIK’ın gerek Sivriceliler Derneği heyetine, gerekse brifing dosyasına yaklaşımına değinelim.

***

“Deprem ve Riskli Alan’da Yeni Yapılaşma” genel başlığı altında sunulan konular ile öneriler şöyle…

– Mekânsal plânlamaya ve yerel yönetimle işbirliği neticesinde uygulanabilir bir projeye katkı sunmak.

– Düzensiz, riskli ve sağlıksız yapılaşma bölgelerinin plânlı, nitelikli ve sağlıklı dönüşümüne destek.

– Halkın talep ve sosyal yaşamına uygun yapı örneklerini çoğaltarak seçenek sunumu sağlamak.

– Dönüşüm esnasında sosyal hayatın bozulmadan devamını sağlayıcı önlemlerin alınması.

– Tüm yapılarda standartlara uygun malzemelerin kullanımının sağlanması ve etkin denetim sistemi.

– Turizm potansiyeli yüksek ilçenin doğal yapısının korunması ve coğrafyaya uygun iyileştirme önlemi.

– Dönüşüm bölgesinde aktif fay hattı üstünde bulunan yıkılacak binalar yerine yeşil alan düzenlemesi.

– İhtiyacı için tarım ve hayvancılık yapan halka, belirli bir bölgede amaca yönelik konut tahsisi.

– Geçim güçlüğü yaşayanlar için Çevre Şehircilik Bakanlığı resmî inşaat mâliyet birim fiyatlarının esas alınacağı, indirimli ve sabit ödemeli bir sistemle uygun bir modelin sunulması.

– Yeni yapılaşma ve ikâmette ilçenin sosyolojik yapısı ile yaşanabilecek husûmetlerin de gözetilmesi.

– Her aileye evlerinin yerinde ve deprem öncesi ikamet koşullarının sağlanması…

***

Tabii, Sivriceliler Derneği’nin Vali Erkaya YIRIK’ı Kasım ayının ilk haftasında ziyâret ettiği düşünülürse, daha önceden başlamış olan “Deprem ve Riskli Alan’da Yeni Yapılaşma” çalışmalarının da hâlen hızla devam ettiği hesaba katılırsa, bugün önerilerden bazılarının uygulama şansı kalmamış olabilir ancak, biz özenle dikkâte alınması gereken konuların varlığına da bugün itibariyle işâret etmiş olalım!..

***

Sivrice İlçemiz’in kalkınması ve bayındır hâle getirilmesi için sunulan öneriler çok daha önemli ve güncelliğini koruma anlamında da her dönem geçerli…

“Sivrice’nin Sorunları ve Çözümüne Katkı Sağlayacak Öneriler” başlığı altında sunulan konular şöyle…

– TURİZM: İlçenin gelişmesi yolunda en önemli değer turizmdir. Bu bağlamda;

– Hazar Gölü’nün altındaki Batık Şehir’in turizme kazandırılması gereklidir.

– Hazar Baba Dağı’nın zirvesinde bulunan, rivâyete göre Hz. İbrahim’in babası “Azer”in mezarı ve zirvedeki minyatür gölün turizme açılması için zirveye bir ulaşım yolu yapılması şarttır.

– Bölgede sâhip olduğu birçok özellikle öne çıkan “Hazar Baba Kayak Merkezi”nin coğrafi ve doğal avantajları kullanılarak, ziyâretçilerin; Yamaç Paraşütü, Kayak ve Doğa Sporları yapma imkânına kavuşması için altyapı sorunları çözülmeli, lüks bir konaklama tesisi yapımı konusunda da özel sektör özendirilmeli ve teşvik edilmelidir.

– İlçede sınırlı imkânlarla ve ara sıra yapılmakta olan su sporları etkinliklerinin düzenli ve tanıtım amaçlı gerçekleştirilebilmesi için; ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyonların yapılabileceği tam teşekküllü bir “Su Sporları Merkezi” oluşturulması uygun ve âcil ihtiyaç olarak görülmektedir.

– Güney sahil yolu üzerinde ve ada ile batık şehir kalıntılarının tam karşısında bulunan, geçmişte PTT’ye tahsis edilmiş iken bugün atıl hâlde olan yerin “Kültür-Edebiyat Parkı” olarak tahsisi ile inşa edilecek bir kapalı alanla, ilçenin adı ile özdeşleşmiş, Türkiye’ye ve dünyaya mal olmuş, ancak birkaç yıldır düzenlenemeyen “Hazar Şiir Akşamları” etkinlikleri için dâimi bir mekân oluşturulmalıdır.

– Sivrice’nin Doğanbağı Köyü’nde bulunan, bin yıllık olduğu tahmin edilen Selçuklular Dönemi’ne ait kümbet, tarihî eser statüsünde mutlaka turizme kazandırılmalıdır.

– Kış mevsiminin yanı sıra, yaz turizmi de dâhil olmak üzere yılın dört mevsimi zirveden seyir keyfi yaşatmak, dolayısıyla yerli ve yabancı turistleri bölgeye çekmek amacıyla, sahilden Hazar Baba Dağı zirvesine “teleferik” kurulmalıdır.

– SAĞLIK: Elazığ’da birçok ilçede devlet hastaneleri yapılmış ve hizmet vermekte iken Sivrice’de sâdece “Aile-Toplum Sağlığı Merkezi” mevcut olup, yataklı hizmet imkânı da bulunmamaktadır.

– Sivrice’ye en az on (10) yataklı bir devlet hastanesinin kurulması acil ihtiyaç olarak görülmektedir.

– EĞİTİM: 1997 Yılı’nda kurulan ve ilçede eğitim ve öğretimini sürdürürken daha sonra Fırat Üniversitesi kampüsüne alınan 6 bölümlü Sivrice Meslek Yüksek Okulu, ilçenin sosyo-kültürel ve ekonomik gelişimine sağlayacağı katkılar da düşünülerek, şu anda atıl durumda bulunan, Adalet Bakanlığı’nca Azot Sanayii’nin yerine yapılmış olan “Kadın Açık Cezaevi” bina ve müştemilatının Fırat Üniversitesine tahsisi sağlanarak, ilçede eğitim ve öğretime başlatılmalıdır.

– ÇEVRE: Hazar Gölü’nün güney ve kuzey yamaçlarının yöreye ve iklime uygun olarak ağaçlandırılması, hem çevreye eşsiz bir güzellik katacak, hem de erozyonla birlikte çevreden göle akarsuların taşıyacağı mil ve toprağı engelleyerek gölün temizliğini sağlayacaktır.

– Hazar Gölü çevresinde bulunan kamu kuruluşlarına ait sosyal tesisler, istihdam sağlayıcı projelerle canlı hâle getirilmelidir. Bu amaçla Elazığ Millî Eğitim Müdürlüğü’nün söz konusu  tesislerde yılın oniki (12) ayı hizmet verecek olan “Hizmet İçi Eğitim Kurs Merkezi” kurma talebi de mevcuttur.

– SPOR: İlçede çocuklar ile gençlere yönelik Gençlik Merkezi, Sentetik Çim Saha ve Spor Salonlarına büyük ihtiyaç duyulmaktadır.

– DOĞALGAZ: Doğalgaz ana hattı ilçeden geçtiği hâlde bugüne kadar Sivrice’ye gaz verilmemiş olmasının ilçe halkı üzerinde oluşturduğu mutsuzluk, yeni yapılaşmayla birlikte mutlaka giderilmelidir.

– ADLİYE: Sivrice’de Adliye’nin kaldırılması köylerden gelen vatandaşların mağduriyetine, ilçenin her geçen gün kan kaybına uğramasına, nüfusun ve canlılığın azalmasına sebep olmaktadır. Bu olumsuzlukların giderilmesi için adliye kuruluşunun bir ân önce İlçeye iade edilmesi gerekmektedir.

***

Şimdi, bu köşenin müdâvimi olan okurlarımız ile konuya ilgi duyan vatandaşlarımız; “Elazığ’ın 7 İlçesi ve 7 Araştırma Önergesi” başlıklı yazı dizimizde ele aldığımız sorunların, Sivriceliler Derneği’nin Elazığ Valisi Erkaya YIRIK’a sunduğu brifing dosyasındaki sorunlarla örtüştüğünü çok rahat farketmişlerdir.

Kaldı ki, Sivrice’ye ilişkin olarak Medya Analiz isimli TV Programımız’da ele aldığımız ve ekranlara taşıyarak kamuoyu oluşturup çözümüne vesile olduğumuz sorunların yanı sıra, gündem olduğu hâlde çözümlenemeyen ama haklılığımızı ortaya çıkaran birçok konu da hâlâ duyarlı bir yaklaşım bekliyor!

İşte, Sivriceliler Derneği’nin kendi ilçelerinin sorunlarını çözüme kavuşturabilmek amacıyla ve örnek bir brifing dosyası hazırlayıp sunarak, Elazığ Valisi’ni ziyâret girişimini önemsiyorum…

Ayrıca, Vali Sayın Erkaya YIRIK’ın, Sivriceliler Derneği’nin örnek bir STK olarak amaca matuf bu ziyâret esnasındaki, özlenen sorumlu yönetici tavrı ve tutumunu da takdir ediyorum.

Hadi ÖNAL ile Ali KOÇ Hocam’ın birlikte hazırladıkları ve tüm haklarını Sivriceliler Derneği’ne devrettikleri “Hazar’dan Fırat’a Sivrice” isimli eserden sonra, Sayın Ali KOÇ’un “Yüreğim Hazar’da Kaldı” isimli yeni eserine yakın ilgi duyan Valimiz Erkaya YIRIK’ın, Elazığ’ın, ilçelerinin ve de özellikle de bahse konu İlçemiz Sivrice’nin sorunlarına dört elle sarılacağından kuşkumuz yok…

Zirâ; Sayın Vali’nin; Hazar Baba Kayak Merkezi ve Hazar Gölü’ne ilişkin olarak “Mahir ellerle işleyeceğiz! Elazığ’ımız için el ele” şeklindeki twit’inin ayrıntılarını merâkla bekliyoruz?

Yazarın Diğer Yazıları