İlgililere duyurulur! İhale 16 Ocak Pazartesi günü

Hazarbaba Kayak Merkezi için İl Özel İdaresi tarafından ihaleye çıkıldı.

İlgililere duyurulur! İhale 16 Ocak Pazartesi günü

Elazığ İl Özel İdaresi, Hazarbaba Kayak Merkezi ve Macera Parkının turizm tesislerinin işletilmesi için ihaleye çıktı. İhale 16 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Hazarbaba Kayak Merkezi için İl Özel İdaresi tarafından ihaleye çıkıldı. İl Özel İdaresi İdare Yatırım A.Ş. tarafından Hazarbaba Kayak Merkezi ve Macera Parkına turizm tesisleri inşa edilerek 15 + 10 yıllığına kiraya verilmesi için açık teklif usulüyle ihalesi gerçekleştirilecek.

İhale 16 Ocak Pazartesi günü saat 14.00’da yapılacak.

MUHAMMEN BEDEL 750 BİN TL BELİRLENDİ

İhalenin muhammen bedeli ise; 750.000,00 ₺+ KDV olarak belirlendi. İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Elazığ ili Sivrice İlçesi sınırları içerisindeki Hazarbaba Kayak Merkezi ve Macera Parkı’na turizm tesisleri inşa ederek yatırım şartıyla işletilmek üzere 25 yıllığına (15+10 Yıl) kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesi Açık Teklif Usulü ile ihale edilmesidir. İhale Komisyonu Toplantı Yeri; İdare Yatırın A.Ş hizmet binasında yapılacaktır” denildi.

İHALE ŞARTLARI

İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini: İhale dokümanı İdare Yatırım A.Ş ofisinde görülebilir ve 1.000,00₺ (BinTürkLirası) karşılığında temin edilebilir. (İhaleye girebilmek için dokümanın alınması gereklidir.)

Tekliflerin Sunulacağı Yer: İdare Yatırın A.Ş hizmet binasında yapılacaktır.

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: Teklifler en geç 16/01/2023 Pazartesi günü saat 14:00’a kadar İdare Yatırım A.Ş İhale Komisyonuna verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. Telgraf veya faksla yahut sanal ortamda ya da CD ortamında yapılacak başvurular dikkate alınmayacak, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İhale Genel Bilgileri: Basın İlan Kurumu tarafından basılı gazeteler ile dijital platformlarda ilan edilen yatırım şartıyla kiralama işi, bu şartnamede belirtilen hükümler doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesi ‘‘Açık Teklif Usulü ’ne’’ göre yapılacaktır.

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. İsteklilerin;

-İstekliye ait İkametgâh Belgesi,

-Gerçek kişiler için TC Kimlik Numarası bulunan resmi belge,

-Tüzel kişiler için Vergi kimlik numarası bildirir resmi belge,

-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

-Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

-Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

-Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

Muhammen Bedel: Bu ihale için belirlenen asgari yatırım şartı ile birlikte tesisin kiralanmak üzere muhammen bedeli yıllık 750.000,00₺+KDV(YediyüzellibinTürkLirası+KDV) dir.

Geçici Teminat:  22.500,00₺(YirmiikibinbeşyüzTürkLirası)

Teminat Mektubu dışındaki teminatların İdare Yatırım A.Ş’nin ZİRAAT BANKASI ELAZIĞ MERKEZ ŞUBESİ TR05 0001 0001 8685 3543 5550 21  nolu IBAN numarasına işin adı, vergi numarası veya T.C. kimlik numarası ile yatırılması ve makbuzlarının teklif zarflarının içinde sunulması.

İhale Kapsamı: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre yapılacak olup şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.