Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden arsa satışı

Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Sürsürü Mahallesi'nde bulunan 1067 ada 14 parseldeki arsayı satışa çıkardı.

Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden arsa satışı

Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Sürsürü Mahallesi’nde bulunan arsayı satışa çıkardı.

Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Sürsürü Mahallesi’nde bulunan 1067 ada 14 parseldeki arsayı satışa çıkardı.

İhale, 6 Aralık Pazar günü saat 11:00’de, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.

İhalenin tahmin bedeli 42.771.785,78 TL olurken geçici teminatı 12.831.535,73 TL.

İHALE ŞARTLARI:

1- Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre,  ilan metninde gösterilen tarih ve saatte Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 4. kattaki toplantı salonunda yapılacaktır.

2- İhaleye ilişkin şartname mesai saatleri içerisinde Elazığ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. Talep edilmesi halinde şartname bedeli olarak 1.000,00 TL'nin Elazığ Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir.

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

    a) Geçici Teminatı; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler.

1-Tedavüldeki Türk Parası,

2-Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları

3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

4-Taşımaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.) Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırdığına dair alındı belgesi aslını (Banka dekontları kabul edilmeyeceğinin bilinmesi )

   b) Satışa konu her taşınmaz için ayrı olmak kaydıyla; Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri (İkametgah belgesi),

   c) Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri ve yasal yerleşim yeri sahibi olmaları.

   d) Satışa konu her taşınmaz için ayrı olmak kaydıyla; Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında komisyona ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmelerini, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan,  ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına  ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki  (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına  ihaleye katılacak veya teklifte temsile tam yetkili olduğunu belirtir belgeyi veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına verilmeleri zorunludur.

4- Hazine Taşınmazlarının satışı KDV' den müstesna olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçmesi halinde satış bedeli taksitle ödenebilir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az  dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde Kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Ayrıca satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline %20 indirim uygulanır.

5- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Yönetmeliğine istinaden satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak ;5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye kadar kısmı için %0,5 (binde beş),10 milyon TL' yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye bedeli tahsil edilecektir

6- Taşınmaz satış ihalelerine iştirak için verilecek  Banka teminat mektuplarında, ''2886 sayılı  Kanun 26 ıncı maddesinin (b) bendinde belirtildiği üzere: Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları ile aynı Kanunun 27 inci maddesinde belirtildiği üzere: Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.'' denildiğinden banka teminatlarının süresiz olduğu ve şube limitlerini belirten ibareleri yer almayan banka teminat mektupları geçerli kabul edilmeyecektir.

7- İta Amiri ihale kararını 15 (Onbeş) işgünü içerisinde onaylar veya iptal eder.

8- Posta ile yapılacak tekliflerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İhale başlama saati sonrasında İdareye ulaşan teklifler kabul edilmeyecektir.

9- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak taşınmazı kira sözleşmesine dayalı olarak kullanan kiracılar, öncelikli olarak satın alma hakkına sahiptir. Ayrıca Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında ''Kiraya verilen taşınmazın İdarece kira süresi sona ermeden satılmak istenmesi durumunda, mevcut kiracının talebi dikkate alınarak kiracılık hakkının kira süresinin sonuna kadar devam etmesi yönünde satış şartname ve sözleşmesine şart konulabilir.'' denildiğinden mevcut kiracının talep etmesi halinde kiralama süresinin sonuna kadar kiracılık hakkı devam edebilir.

11- İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr  ve  https://elazig.csb.gov.tr/ adreslerinden görülebilir.