Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nden duyuru! 30 arsa ve 1 araç satışa çıkarılıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Elazığ'da 30 arsayı ve 1 aracı satışa çıkardı. Açık arttırma usulü yapılacak olan ihale 27 Eylül Salı günü ve 28 Eylül Çarşamba günü saat 09.00'da yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nden duyuru! 30 arsa ve 1 araç satışa çıkarılıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Elazığ’da 30 arsayı ve 1 aracı Açık arttırma usulü satışa çıkardığını duyurdu. İhale 27 Eylül Salı günü ve 28 Eylül Çarşamba günü saat 09.00’da Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü dördüncü katında gerçekleştirilecek.

ELAZIĞ'DA SATIŞA ÇIKARILAN ARSALAR: 

Elazığ’ın Yeniçubuk köyündeki 101 ada, 67 parsel numaralı 16 bin 130 metrekarelik arsa alanı için muhammen bedel olarak 404 Bin TL istendi.

Elazığ’ın Yeniçubuk köyündeki 101 ada, 65 parsel numaralı 18 bin 258 metrekarelik arsa alanı için muhammen bedel olarak 457 Bin TL istendi.

Elazığ’ın Yeniçubuk köyündeki 103 ada, 93 parsel numaralı 16 bin 205 metrekarelik arsa alanı için muhammen bedel olarak 325 Bin TL istendi.

Elazığ’ın Yeniçubuk köyündeki 103 ada, 269 parsel numaralı 21 bin 473 metrekarelik arsa alanı için muhammen bedel olarak 580 Bin TL istendi.

Elazığ’ın Yeniçubuk köyündeki 101 ada, 64 parsel numaralı 14 bin 389 metrekarelik arsa alanı için muhammen bedel olarak 360 Bin TL istendi.

Elazığ’ın Yeniçubuk köyündeki 101 ada, 43 parsel numaralı 18 bin 276 metrekarelik arsa alanı için muhammen bedel olarak 421 Bin TL istendi.

Elazığ’ın Yeniçubuk köyündeki 103 ada, 52 parsel numaralı 11 bin 493 metrekarelik arsa alanı için muhammen bedel olarak 230 Bin TL istendi.

Elazığ’ın Yeniçubuk köyündeki 103 ada, 99 parsel numaralı 12 bin 483 metrekarelik arsa alanı için muhammen bedel olarak 250 Bin TL istendi.

Elazığ’ın Yeniçubuk köyündeki 103 ada, 99 parsel numaralı 12 bin 483 metrekarelik arsa alanı için muhammen bedel olarak 250 Bin TL istendi.

Elazığ’ın Yeniçubuk köyündeki 103 ada, 935 parsel numaralı 3 bin 799 metrekarelik arsa alanı için muhammen bedel olarak 57 Bin TL istendi.

Elazığ’ın Yeniçubuk köyündeki 103 ada, 108 parsel numaralı 12 bin 550 metrekarelik arsa alanı için muhammen bedel olarak 314 Bin TL istendi.

Elazığ’ın Yeniçubuk köyündeki 103 ada, 859 parsel numaralı 9 bin 20 metrekarelik arsa alanı için muhammen bedel olarak 153 Bin 350 TL istendi.

Elazığ’ın Yeniçubuk köyündeki 103 ada, 94 parsel numaralı 7 bin 561 metrekarelik arsa alanı için muhammen bedel olarak 151 Bin 235 TL istendi.

Elazığ’ın Yeniçubuk köyündeki 103 ada, 105 parsel numaralı 3 bin 785 metrekarelik arsa alanı için muhammen bedel olarak 75 Bin 710 TL istendi.

Elazığ’ın Yeniçubuk köyündeki 101 ada, 49 parsel numaralı 8 bin 206 metrekarelik arsa alanı için muhammen bedel olarak 205 Bin 170 TL istendi.

Elazığ’ın Yeniçubuk köyündeki 103 ada, 112 parsel numaralı 4 bin 957 metrekarelik arsa alanı için muhammen bedel olarak 123 Bin 945 TL istendi.

Elazığ’ın Yeniçubuk köyündeki 103 ada, 266 parsel numaralı 16 bin 883 metrekarelik arsa alanı için muhammen bedel olarak 456 Bin TL istendi.

Elazığ’ın Yeniçubuk köyündeki 103 ada, 109 parsel numaralı 140 bin 2 metrekarelik arsa alanı için muhammen bedel olarak 351 Bin TL istendi.

Elazığ’ın Yeniçubuk köyündeki 103 ada, 649 parsel numaralı 5 bin metrekarelik arsa alanı için muhammen bedel olarak 126 Bin TL istendi.

Elazığ’ın Koparuşağı köyündeki 116 ada, 14 parsel numaralı 7 bin 54 metrekarelik arsa alanı için muhammen bedel olarak 494 Bin TL istendi.

Elazığ’ın Alpavut köyündeki 121 ada, 15 parsel numaralı 1 bin 709 metrekarelik arsa alanı için muhammen bedel olarak 105 Bin TL istendi.

Elazığ’ın Gümüşkavak köyündeki 5147 ada, 6 parsel numaralı 2 bin 500 metrekarelik arsa alanı için muhammen bedel olarak 990 Bin TL istendi.

Elazığ’ın Yalınız köyündeki 113 ada, 24 parsel numaralı 32 bin 234 metrekarelik arsa alanı için muhammen bedel olarak 1 milyon 612 Bin TL istendi.

Elazığ’ın Yalınız köyündeki 118 ada, 1 parsel numaralı 5 bin 959 metrekarelik arsa alanı için muhammen bedel olarak 330 Bin TL istendi.

Elazığ’ın Salkaya köyündeki 388 ada, 17 parsel numaralı 3 bin 263 metrekarelik arsa alanı için muhammen bedel olarak 163 Bin 500 TL istendi.

Elazığ’ın Kurtdere köyündeki 175 ada, 15 parsel numaralı 6 bin 210 metrekarelik arsa alanı için muhammen bedel olarak 124 Bin 250 TL istendi.

Elazığ’ın Kurtdere köyündeki 175 ada, 12 parsel numaralı 1 bin 546 metrekarelik arsa alanı için muhammen bedel olarak 30 Bin 950 TL istendi.

Elazığ’ın Kurtdere köyündeki 175 ada, 10 parsel numaralı 6 bin 204 metrekarelik arsa alanı için muhammen bedel olarak 124 Bin 100 TL istendi.

Elazığ’ın İçme köyündeki 232 ada, 2 parsel numaralı 1 bin 767 metrekarelik arsa alanı için muhammen bedel olarak 79 Bin 550 TL istendi.

Elazığ’ın Şeyh hacı köyündeki 198 ada, 9 parsel numaralı 1 bin 618 metrekarelik arsa alanı için muhammen bedel olarak 129 Bin 500 TL istendi.

Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne bağlı bir araç içinde muhammen bedel olarak 130 Bin TL istendi.

Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün ihaleye katılım şartları ise şöyle:

1 - Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen; 30 adet taşınmaz satışı, 1 adet taşınır mal satışı ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre, ilan metninde gösterilen tarih ve saatte Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 4. katttaki Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;  a) Geçici Teminatı; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler. 1-Tedavüldeki Türk Parası, 2-Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları

3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

4-Taşımaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.) Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırdığına dair alındı belgesi aslını (Banka dekontları kabul edilmeyeceğinin bilinmesi )  b) Satışa konu her taşınmaz için ayrı olmak kaydıyla; Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri (İkametgah belgesi),  c)Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri ve yasal yerleşim yeri sahibi olmaları.  d) Satışa konu her taşınmaz için ayrı olmak kaydıyla; Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında komisyona ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmelerini, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına verilmeleri zorunludur. 3- Hazine Taşınmazlarını satışı KDV' den müstesna olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçmesi halinde satış bedeli taksitle ödenebilir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde Kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Ayrıca satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline %20 indirim uygulanır. 4-Taşınır mal (Taşıt) satış bedelleri üzerinden tahakkuk edecek KDV bedeli ayrıca tahsil edilecektir.

5-Satışı yapılacak taşınır mal ve taşınmaz mallar ile irtifak hakkı ihalelerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir.

6-Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Yönetmeliğine istinaden satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak ;5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye kadar kısmı için %0,5 (binde beş),10 milyon TL' yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye bedeli tahsil edilecektir.

7-Taşınmaz satış ihalelerine iştirak için verilecek Banka teminat mektuplarında, '2886 sayılı kanun şube limitleri ve süresiz olduğu 'ibareleri yer almayan banka teminat mektupları geçerli kabul edilmeyecektir.

8 - Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine mütakip kaldığı saatten itibaren sırasıyla devam edecektir.

9- İta Amiri ihale kararını 15 (Onbeş) işgünü içerisinde onaylar veya iptal eder.

10- İhalelere ilişkin şartname mesai saatleri içerisinde Elazığ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

11 -Posta ile yapılacak tekliflerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

12- İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve https://elazig.csb.gov.tr/ adresinden görülebilir